Výzva ÚSVRK

05.03.2012

Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŽP a OP ZaSI k schváleným žiadostiam o poskytnutie podpory LSKxP

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity-koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity vyhlasil dňa 29. februára 2012 časovo obmedzenú výzvu na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŽP a OP ZaSI s termínom ukončenia 15. apríla 2012.I

Zdroj: USVRK