Výzvy Ekopolis

25.02.2012

Grantový program Živé chodníky 2012

Program Živé chodníky už od roku 2007 podporuje zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny. Nadácia Ekopolis ho realizuje v spolupráci s partnerom spoločnosťou TOYOTA. Medzi oprávnené aktivity patrí obnova turistického značenia, vylepšovanie stavu turistických chodníkov a ich infraštruktúry.

Výška grantu je od 1.000 do 2.500 EUR.

Program pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch, od roku 2012 je však zameraný na celé územie Slovenska.Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny.

Projekty budú vyberané v dvoch kolách, v prvom kole stačí zaslanie krátkeho projektového zámeru do 9. marca 2012.
Ukončené musia byť do konca novembra 2012.

3. ročník programu Think big

Program Think Big je celoeurópskou iniciatívou skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu a voľnočasových aktivít.

Program sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS a Nadáciou pre deti Slovenska.

Think Big je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do vytvárania pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú a zmysluplnú náplň priestorom, na ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt v oblasti umenia, vzdelávania alebo projekt pre zmysluplné trávenie voľného času.

https://www.youtube.com/watch?v=CSKRjcYDgok&feature=colike

Dôraz sa kladie na projekty, ktoré majú širší sociálny rozmer a reagujú na aktuálne problémy mladých ľudí v komunite.

Program je určený pre mladých ľudí vo veku 15 - 24 rokov - študenti učilíšť, stredných a vysokých škôl; mladí ľudia navštevujúci centrá voľného času, komunitné, nízkoprahové alebo iné centrá pracujúce s mladými ľuďmi; neorganizovaní mladí ľudia zo sídlisk, obcí a pod.
Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom, ktorí riešia problémové životné alebo komplikované sociálne situácie.

O finančné prostriedky na projekt môže žiadať neformálna skupina mladých ľudí do 24 rokov, ktorú bude reprezentovať jedna osoba zodpovedná za projekt a jedna dospelá osoba alebo mimovládna organizácia, ktorá pracuje s mladými ľuďmi v komunite (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.).

V prípade veľkých projektov od 500 € bude grant poskytnutý iba mimovládnym organizáciám (občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám).

V rámci programu budú podporené tzv. malé projekty a veľké projekty:
malé projekty : podporené sumou do 500 €
veľké projekty: podporené sumou od 500 do 2 000 €

Ako postupovať:

1. Prečítajte si GRANTOVÉ PODMIENKY 3. ROČNÍKA PROGRAMU

2. Premyslite si Váš projekt

3. Prihláste sa na www.o2thinkbig.sk, kde môžete vyplniť ONLINE FORMULÁR

4. Vyplnený online formulár odošlite prostredníctvom web stránky do 15. marca 2012

Zdroj: Ekopolis