Výzvy ROP

04.02.2013

Oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídel ROP a pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP 

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 31.1.2013 boli v sekcii Výzvy ROP uverejnené nasledovné výzvy: ROP-4.1a-2013/01 – Regenerácia sídel ROP - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami; ROP-4.1c -2013/01 – Regenerácia sídel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami; ROP-5.1-2013/01 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami.

Zdroj: ROP